baner

Voor wie een incoming verzekering afsluiten?

 

Verblijf je tijdelijk in België als toerist, student, au-pair of ben je gewoon op bezoek bij familie of vrienden?

Beleef een prachtig avontuur in België zonder zorgen dankzij de Schengen verzekering. 

Au-pair

Ontvang je als gastgezin in België een buitenlandse au-pair? 
Of ga je als buitenlandse au-pair bij een gastgezin in België verblijven? 

Stel dat:

 • Je als au-pair meegaat op vakantie met het gastgezin en een ongeval krijgt. 

Gelukkig ben je dan ook tijdens vakanties met het gastgezin verzekerd.
Opgelet: De verzekering is enkel geldig in de Schengen-ruimte, de Europese Gemeenschap en Zwitserland met uitsluiting van het land van herkomst. 

 

Familie & Vrienden

Krijg je regelmatig familie, vrienden of andere gasten uit het buitenland op bezoek?
Of ga je op bezoek in België? 

Stel dat:

 • Je ziek wordt of moet worden gerepatrieerd. 

Met de Incoming Verzekering genieten gasten van een optimale bescherming bij medische problemen.

 

Toerist

Op doorreis België bezoeken?

Stel dat:

 • Een naast familielid overlijdt tijdens je bezoek in België. 

Je retourticket wordt gelukkig gedekt door de Incoming Verzekering.
Opgelet: De minimumduur van de verzekering moet steeds gelijk zijn aan de volledige duur van het verblijf

 

Student

Een semester in België studeren? 

Stel dat:

 • Je dringend naar de tandarts moet?

Geen probleem! Dringende tandheelkundige zorgen worden gedekt. 

 

Stagiair

Stage lopen bij een bedrijf in België?

Stel dat:

 • Je de laptop van jouw baas laat vallen. 

Ook dit wordt gedekt door onze verzekering. 

 

Gemeenschappelijke bepalingen

 1. ALGEMENE DEFINITIES
  • Maatschappij:
   • ATV NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 1015 voor de takken 9, 16, 17 en 18.
   • Voor de waarborgen KAPITAAL REISONGEVAL en BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID: AIG Europe Limited. Vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer: 01486260. Maatschappelijke zetel: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Verzekeraar met vergunning van de UK Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londen EC2R 6DA, Verenigd Koninkrijk. Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, België, RPR Brussel – BTW BE 0847.622.919, ingeschreven bij de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 1136. De NBB is gevestigd te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
   Beiden vertegenwoordigd door de BVBA PROTECTIONS (FSMA 067380 A). Alle briefwisseling in verband met deze polis dient verplicht te geschieden aan PROTECTIONS, Sleutelplas 6 te 1700 Dilbeek, België.
  • Verzekeringsnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst met de maatschappij sluit.
  • Verzekerde: elke persoon waarop de verzekering toepasselijk is.
  • Land van herkomst: het land waar de verzekerde zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft en/of waarvan de verzekerde de nationaliteit bezit.
  • Gastland: dit is het land van het tijdelijke verblijf van de verzekerde.

 2. GELDIGHEID - AANVANG - DUUR
  De verzekering dient te worden afgesloten vóór aankomst van de verzekerde in het gastland voor een periode van maximum 1 jaar.
  De leeftijdsgrens bij afsluiten van het contract is 65 jaar.
  De waarborgen zijn verworven zodra de verzekerde toekomt in het gastland tot op het ogenblik van terugkeer naar het land van herkomst. Bijgevolg moet de minimumduur van de verzekering steeds gelijk zijn aan de volledige duur van het verblijf, namelijk vanaf de dag van aankomst in het gastland tot en met de dag van vertrek naar het land van herkomst.
  Indien de verzekerde zijn verblijf moet verlengen vanuit medisch standpunt, of indien de geldigheidsduur door onvoorziene vertraging van reistechnische aard wordt overschreden, blijft de verzekering zonder extra premie van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer, met een maximum van 30 dagen.
  De dekking is evenwel slechts verworven vanaf de dag na ontvangst door de maatschappij van de verzekering en na betaling van de premie aan de maatschappij of de verzekeringstussenpersoon.

   


 3. OPZEGGING
  Voor de contracten met een duur van meer dan 30 dagen kan de verzekeringsnemer, binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzekeringscontract of de verzekeringsaanvraag door de verzekeraar, de verzekering opzeggen met een aangetekend schrijven dat onmiddellijk uitwerking heeft op de dag van de kennisgeving. Gaat de opzeg uit van de verzekeraar wordt hij effectief 8 dagen na de kennisgeving per aangetekend schrijven.
  Zowel de verzekeringsnemer als de maatschappij kunnen het contract opzeggen binnen de 30 dagen na weigering van een schadegeval of betaling van de laatste schadevergoeding. Elke opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief, een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot. De opzegging heeft pas uitwerking na het verstrijken van 1 maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte bij de post, de ontvangst of de betekening.
  In geval van opzegging wordt het verschil tussen de betaalde premie en de premie die de maatschappij zou toegepast hebben om de werkelijke duur van het contract te dekken, op basis van de tarieven van de tijdelijke contracten van toepassing op het ogenblik van de opzegging, aan de verzekeringsnemer terugbetaald.

 4. TERRITORIALE UITGESTREKTHEID
  De verzekering is uitsluitend geldig in de Schengen-ruimte, de Europese Gemeenschap en Zwitserland met uitsluiting van het land van herkomst.
  Indien de verzekering wordt onderschreven voor minimum 6 maanden, wordt er ook dekking verleend voor de medische kosten tijdens een éénmalig bezoek van maximum 15 dagen aan het land van herkomst en voor de bagage tijdens de heen- en terugvlucht.

 5. VERZEKERDE BEDRAGEN
  De verzekerde bedragen vertegenwoordigen de totale maximale tussenkomst per verzekerde gedurende de verzekerde periode.

 6. EERDER AFGESLOTEN VERZEKERINGEN
  Wanneer éénzelfde belang is verzekerd bij verschillende verzekeraars tegen hetzelfde risico kan de verzekerde, in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en ten beloop van de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. De verzekeraar zal zich niet kunnen beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om haar waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude.
  Indien éénzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is tegen hetzelfde risico, dient de verzekerde de maatschappij hiervan op de hoogte te brengen en de identiteit van deze verzekeraar(s) en polisnummer(s) mede te delen.

 7. SUBROGATIE
  Tot beloop van het bedrag van de uitkeringen, treedt de maatschappij in de rechten van de verzekerde ten opzichte van aansprakelijke derden, behalve voor de waarborg « kapitaal reisongeval ». De verzekerde verklaart uitdrukkelijk, tot beloop van het bedrag van de uitkeringen, de maatschappij te subrogeren in zijn rechten ten opzichte van de luchtvaartmaatschappij voor de vergoedingen waarop hij krachtens de Conventie van Montreal recht heeft.
  Indien de indeplaatsstelling door de maatschappij niet kan uitgevoerd worden door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, kan de maatschappij de terugbetaling van de uitbetaalde tussenkomst vorderen.

 8. MEDISCHE EXPERTISE
  Ingeval van ongeval of ziekte, heeft de maatschappij het recht een medische controle uit te voeren bij de verzekerde of de persoon die de oorzaak is tot annulatie.
  Hierbij verleent de gecontroleerde persoon aan de behandelende geneesheer de machtiging aan de raadsheer van de maatschappij alle gevraagde inlichtingen te verstrekken, zowel over de verwondingen als over de huidige of vroegere ziektes of lichamelijke gebreken. (Cfr Art 7 van de Wet van 08/12/92 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 9. ALGEMENE UITSLUITINGEN
  De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
  • overkomen in een staat van dronkenschap, geestelijke stoornis of verwardheid onder de invloed van verdovende middelen;
  • veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde of met zijn medeplichtigheid;
  • veroorzaakt door zelfmoord of een vrijwillige poging tot zelfmoord van de verzekerde zelf;
  • veroorzaakt door andere ioniserende stralingen dan de medische bestraling vereist voor een gewaarborgd schadegeval;
  • ingevolge oorlogsfeiten, burgeroorlogen, oproer, opstand en revoluties (de waarborg blijft evenwel door de verzekerde verworven gedurende maximum 14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden wanneer hij tijdens het verblijf in een niet oorlogvoerend land door dergelijke gebeurtenissen verrast wordt);
  • ingevolge voorafbestaande toestanden, kwalen en gebreken, behalve indien er een medisch bewijs is dat een uitwendige oorzaak een plotse wijziging in het ziektebeeld heeft tot stand gebracht of indien er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de voorafbestaande toestand en het schadegeval.

 10. TOEPASSELIJK RECHT - VERJARING - GESCHILLEN
  Het verzekeringscontract wordt beheerst door de Belgische wetgeving. De dwingende bepalingen van de Wet van 25/06/92 op de Landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten zijn op dit contract van toepassing. Naarmate die bepalingen in werking treden leiden zij tot de opheffing, de vervanging of de aanvulling van de voorwaarden van dit contract die ermee in strijd zouden zijn. Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekeringscontract verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot deze vordering. Een blijvend geschil dat niet langs minnelijke weg kan worden geregeld, kan uitsluitend behandeld worden voor de bevoegde rechtbanken van België.
  DAGVAARDING: gezien PROTECTIONS enkel als broker/bemiddelaar optreedt, kunnen alleen de verzekeringsmaatschappijen ATV of CHARTIS geldig worden gedagvaard.

 11. CONTROLEDIENST
  Elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht aan de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, België.
  Het indienen van een klacht vermindert voor de verzekerde in geen geval de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Medische kosten en bijstand

 1. DEFINITIES
  • Reisgezel: de persoon die samen met de verzekerde een gemeenschappelijk verblijf reserveert.
  • Gezinslid: elke persoon die gewoonlijk met de verzekerde in gezinsverband samenleeft.
  • Familieleden tot in de tweede graad: echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie de verzekerde duurzaam samenleeft in feite of in rechte, elke andere persoon deel uitmakend van het gezin, (schoon)ouders, kinderen, (schoon)broers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.
  • Ziekte: een verslechtering van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer en opgelopen nadat de polis van kracht geworden is.
  • Ongeval: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van de verzekerde ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt, vastgesteld door een erkend geneesheer.
  • Geneesheer: Doctor in de geneeskunde en/of lid van een orde van geneesheren wettelijk gemachtigd tot het uitoefenen van de geneeskunde in het land waar het schadegeval en/of de behandeling ervan zich voordoet.

 2. SKI & SURF, ADVENTURE
  De volgende activiteiten zijn automatisch meeverzekerd:
  • langlaufen, skiën en snowboarden binnen de daarvoor bestemde pistes.
  Zijn steeds meeverzekerd, op voorwaarde dat zij georganiseerd en begeleid worden door een professionele en erkende organisatie:
  • wintersportactiviteiten buiten de daarvoor bestemde pistes en snow-rafting;
  • diepzeeduiken met autonoom ademhalingstoestel, alpinisme, canyoning, speleologie, elastiekspringen, wildwater- en zeerafting, hydrospeed, off-road rijden (4x4, enduro, quad), motorrijden > 50cc, mountainbiken, ballonvaren, ULM, deltavliegen, valschermspringen, parapente en zweefvliegen.
  Blijven ten allen tijde uitgesloten:
  • alle sporten en trainingen die beroepshalve, tegen bezoldiging of in competitieverband beoefend worden;
  • bobslee, skischansspringen, gevechtssporten en jacht op wilde dieren.
  Alle andere, hierboven niet vernoemde sporten, zijn automatisch meeverzekerd.

 3. MEDISCHE KOSTEN
  De maatschappij vergoedt de volgende kosten bij ziekte of ongeval van onverwachte aard en zonder gekende antecedenten:
  • medische en chirurgische erelonen;
  • de door de behandelende arts voorgeschreven geneesmiddelen;
  • kosten bij ziekenhuisopname;
  • plaatselijke vervoerkosten (per ambulance indien dit medisch vereist wordt) naar de dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis;
  • de lokale transportkosten van de medeverzekerde reisgezellen om de gehospitaliseerde verzekerde te bezoeken tot maximum € 75;
  • de kosten van kinesitherapie, na een gewaarborgd ongeval, worden vergoed tot maximum € 500.
  Indien de verzekering wordt onderschreven voor minimum 6 maanden, wordt er ook dekking verleend voor de medische kosten tijdens een éénmalig bezoek van maximum 15 dagen aan het land van herkomst.

 4. TANDHEELKUNDIGE KOSTEN
  Voor spoedeisende tandheelkundige hulp aan het natuurlijk gebit of bij beschadiging van het natuurlijk gebit ten gevolge van een ongeval, worden de kosten vergoed tot aan het maximum bedrag. Stifttanden, kronen, bruggen en dergelijke worden niet verstaan onder natuurlijk gebit.

 5. DAGELIJKSE COMPENSATIE BIJ HOSPITALISATIE
  Ingeval de verzekerde in het ziekenhuis wordt opgenomen ten gevolge van een ernstige ziekte of ongeval, betaalt de maatschappij € 50 per dag gedurende maximum 15 dagen.

 6. ANDERE WAARBORGEN/SOCIALE ZEKERHEID
  De terugbetaling van de medische en tandheelkundige kosten zal steeds geschieden na eventuele aftrek van tussenkomsten van het sociaal zekerheidsysteem van het land van herkomst van de verzekerde of tussenkomsten van andere verplichte verzekeringen afgesloten door de verzekerde of zijn werkgever. Vrijstelling: € 25 per schadegeval en per verzekerde.

 7. REPATRIERING BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL
  De verzekerde is verplicht onmiddellijk contact op te nemen met de bijstandscentrale en zich te schikken naar haar instructies. Voor elke repatriëring om medische redenen, is eerst de toestemming van de maatschappij vereist, in overleg met de behandelende geneesheer. De maatschappij regelt en betaalt het vervoer van de verzekerde, onder medische begeleiding indien de gezondheidstoestand van de verzekerde dit vereist, tot de woonplaats in het land van herkomst of tot een ziekenhuis in de buurt van de woonplaats in het land van herkomst. Het transport gebeurt per sanitair vliegtuig, per lijnvliegtuig (economy class), per trein 1e klasse, per ziekenwagen of met elk ander gepast vervoermiddel. Om de keuze van het vervoermiddel en de plaats van verpleging te bepalen, wordt alleen het medisch belang van de verzekerde in aanmerking genomen. De maatschappij regelt en betaalt eveneens de terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse van de verzekerde gezinsleden en een medeverzekerde reisgezel, indien deze laatste alléén overblijft.

 8. REPATRIERING VAN HET STOFFELIJK OVERSCHOT
  De maatschappij regelt en betaalt het vervoer van het stoffelijk overschot vanuit de plaats van overlijden naar de begraafplaats in het land van herkomst van de verzekerde. De maatschappij betaalt tevens de kosten voor de post mortem-behandeling en de lijkkist of urne tot € 1.500. De andere kosten, meer bepaald deze voor de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling of crematie, worden niet door de maatschappij ten laste genomen. De maatschappij regelt en betaalt eveneens de terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse van de verzekerde familieleden tot in de tweede graad en een medeverzekerde reisgezel, indien deze laatste alléén overblijft.

 9. RETOUR TICKET BIJ OVERLIJDEN VAN EEN NAAST FAMILIELID
  Indien de verzekerde zijn verblijf moet onderbreken wegens het overlijden van een familielid tot in de tweede graad, regelt en betaalt de maatschappij de heen- en terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse van de verzekerde en 1 medeverzekerd gezinslid.

 10. FAMILIALE BIJSTAND
  Indien de verzekerde tijdens zijn verblijf gehospitaliseerd wordt in het gastland ten gevolge van een met levensgevaar gepaard gaande ziekte of ongeval, en indien de medische toestand dit vereist, regelt en betaalt de maatschappij de heen- en terugreis van maximum twee familieleden tot in de tweede graad per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse, evenals de hotelkosten tot € 75 per persoon en per nacht. De hotelkosten worden vergoed tot maximum € 1.000.

 11. UITSLUITINGEN
  De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
  • voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
  • toe te schrijven aan een ziekte of ongeval die reeds bestaat vóór of op het ogenblik waarop het contract van kracht wordt, alsmede iedere reis ondernomen met de intentie een medische behandeling te ondergaan;
  • met als rechtstreekse of onrechtstreekse oorzaak geestes- of zenuwziektes, neurosen, psychosen, rustkuren en beroepsziektes;
  • hebbende als oorzaak de gevallen of stoornissen van zwangerschap en haar verwikkelingen of die hieraan gelijkaardig zijn, de bevalling en vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
  • toe te schrijven aan tropische ziektes, geslachtsziektes en sexueel overdraagbare ziektes;
  • voor vaccinaties, medische check-ups en routineonderzoeken in het kader van een zwangerschap;
  • voor bijstandsverleningen in verband met lichte aandoeningen of letsels die in het gastland kunnen behandeld worden en de verzekerde niet beletten zijn verblijf verder te zetten, met uitzondering van de medische kosten;
  • van werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover hieraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren verbonden zijn;
  • overkomen ter gelegenheid van weddenschappen en uitdagingen, bij de deelneming aan races, wedstrijden en snelheidsproeven;
  • overkomen bij het deelnemen aan misdaden of vergrijpen, of als gevolg van handelingen die algemeen als roekeloos bekend staan;
  • overkomen bij luchtreizen, waarbij de verzekerde deel uitmaakt van de bemanning en tijdens de vlucht beroeps- of andere activiteiten uitoefent in verband met het toestel of de vlucht;
  • verband houdende met protheses met inbegrip van brillen, contactlenzen, tandprotheses, medische toestellen, enz.;
  • verband houdende met preventieve geneeskunde, plastische chirurgie en thermale kuren;
  • ingevolge behandelingen door homeopaten, acupuncturisten, osteopaten, schoonheids- en voedingsspecialisten;
  • voor prestaties die niet aan de maatschappij werden aangevraagd of die niet door haar zorgen of met haar toestemming zijn verstrekt, met uitzondering van ambulante medische kosten.

 12. UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
  De maatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-uitvoeren van de hulpverlening, of voor tekortkomingen of vertragingen bij het uitvoeren ervan, ingeval van omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals staking, oproer, volksbewegingen, represailles, beperkingen van het vrije verkeer, sabotage, terrorisme, burgerloorlog, oorlog, radioactiviteit, natuurrampen of andere onvoorziene gebeurtenissen of gevallen van overmacht.

 13. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
  De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
  • de maatschappij zo snel mogelijk te contacteren teneinde de bijstandsverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen;
  • de maatschappij te contacteren vooraleer zelf initiatieven te nemen met betrekking tot de bijstandsverlening;
  • aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, documenten en bewijsstukken te verstrekken die zij nodig zou achten;
  • aan de maatschappij de eventuele andere verzekeringen op te geven die dezelfde risico's dragen als het onderhavige contract;
  • de maatschappij de niet-gebruikte vervoerbewijzen te geven wanneer de maatschappij het vervoer ten laste heeft genomen;
  • mee te werken aan een zo spoedig mogelijk herstel.
  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

Overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval

 1. ONGEVAL
  Wordt als ongeval beschouwd, de plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van de verzekerde ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt, vastgesteld door een erkend geneesheer. Worden met ongevallen gelijkgesteld:
  • gezondheidsaandoeningen die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een gewaarborgd ongeval;
  • inhalatie van gassen of dampen en opslorping van giftige of bijtende substanties;
  • ontwrichtingen, verwringingen, spierverrekkingen of -scheuringen veroorzaakt door een plotse krachtinspanning;
  • aandoeningen door verdrinking, bevriezing, door felle zon of grote hitte, zonnebrand uitgezonderd.

 2. BLIJVENDE INVALIDITEIT
  Indien een als definitief erkende fysiologische invaliditeit binnen een termijn van twee jaar na het ongeval optreedt, betaalt de maatschappij aan de verzekerde een kapitaal, berekend op de gewaarborgde som, naar rata van de invaliditeitsgraad vastgesteld volgens de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeiten (OBSI) die op de dag van het ongeval van kracht is. Indien meerdere blijvende invaliditeiten voortvloeien uit éénzelfde ongeval, zal de totale schadevergoeding het voorziene verzekerde kapitaal niet mogen overschrijden.
  De ongevallen die een blijvende invaliditeit veroorzaken van 10 % of minder geven geen recht op vergoeding.
  Letsels aan reeds gebrekkelijke of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen, worden slechts voor het verschil tussen de toestand vóór en na het ongeval vergoed.
  De schatting van de letsels van een lid of een orgaan mag niet verhoogd worden door de reeds bestaande gebrekkige toestand van een ander lid of orgaan.
  De voor overlijden en bestendige invaliditeit verzekerde vergoedingen worden nooit gecumuleerd.

 3. OVERLIJDEN
  Indien een verzekerde binnen een termijn van 12 maanden overlijdt aan de gevolgen van een gedekt ongeval, wordt het verzekerd bedrag aan zijn noch uit de echt, noch feitelijk gescheiden echtgenoot overgemaakt.
  Bij onstentenis, aan de wettelijke erfgenamen van de verzekerde met uitzondering van de Staat. Hieronder wordt verstaan dat de schuldeisers, fiscus inbegrepen, geen recht hebben op de vergoeding. Ingeval van overlijden van personen jonger dan 16 jaar wordt de vergoeding ingeval van overlijden vervangen door de terugbetaling van de begrafeniskosten tot maximum € 2.000.

 4. SKI & SURF, ADVENTURE
  Bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een reisongeval overkomen tijdens de beoefening van de activiteiten voorzien onder artikel 2 van de rubriek "Medische kosten & Bijstand", worden de gewaarborgde kapitalen beperkt tot 50 %.

 5. UITSLUITINGEN
  De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
  • voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
  • van werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover hieraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren verbonden zijn;
  • overkomen ter gelegenheid van weddenschappen en uitdagingen, bij de deelneming aan races, wedstrijden en snelheidsproeven;
  • overkomen bij het deelnemen aan misdaden of vergrijpen, of als gevolg van handelingen die algemeen als roekeloos bekend staan;
  • overkomen bij luchtreizen, waarbij de verzekerde deel uitmaakt van de bemanning en tijdens de vlucht beroeps- of andere activiteiten uitoefent in verband met het toestel of de vlucht.

 6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
  De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
  • om onmiddellijk een ongeval door een geneesheer te doen vaststellen;
  • bij ieder dodelijk schadegeval de maatschappij te verwittigen binnen de 48u;
  • aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, documenten en bewijsstukken te verstrekken die zij nodig zou achten;
  • aan de maatschappij of haar afgevaardigden vrije toegang bij het slachtoffer te verschaffen;
  • indien de maatschappij dit vraagt, de lijkschouwing toe te staan.
  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

Burgerlijke aansprakelijkheid

 1. DEFINITIES
  • Derde: iedere natuurlijke of rechtspersoon met uitzondering van:
   • de verzekerde;
   • de met hem samenwonende echtgenoot of levensgezel;
   • de minderjarige en ongehuwde kinderen, die de verzekeringsnemer tijdens het verblijf vergezellen.
   • Verzekerde reisgezellen, die niet tot één van de hierboven genoemde personen behoren, worden eveneens beschouwd als derden.
  • Schadegeval: elke schadeverwekkende gebeurtenis, die de toepassing van de contractvoorwaarden tot gevolg kan hebben.

 2. WAARBORG
  De maatschappij waarborgt de verzekerde personen tot beloop van de verzekerde bedragen tegen de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid, die hem zouden kunnen worden opgelegd krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van Buitenlands Recht, plaatselijke wetten of jurisprudentie wegens tijdens het verblijf aan derden berokkende lichamelijke letsels en/of materiële schade.
  De schade veroorzaakt aan derden in het kader van deze waarborg wordt gedekt na uitputting van de kapitalen van bestaande verzekeringen in hoofde van de verzekerde.

 3. UITSLUITINGEN
  De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
  • ingevolge immateriële schade, niet voortvloeiend uit lichamelijke of materiële schade;
  • schade die veroorzaakt wordt ten gevolge van het gebruik van een motorrijtuig, van een zeilboot of motorvaartuig, van een luchtvaartuig of van een rijdier, waarvan de verzekerde of de personen voor wie hij wettelijk aansprakelijk is, het eigendom of de leiding hebben of waarop zij toezicht hebben;
  • schadegevallen voortvloeiend uit de deelname aan wedstrijden of competitiesporten;
  • schadegevallen te wijten aan het gebruik van drugs, alcohol, verdovende middelen en niet medisch voorgeschreven geneesmiddelen, tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het schadegeval en deze toestand;
  • schadegevallen ten gevolge van de actieve deelname van een verzekerde aan burgeroorlogen, volksbewegingen, stakingen, aanslagen en terroristische daden;
  • schadegevallen ten gevolge van de beoefening van volgende gevaarlijke sporten: alpinisme, wintersportactiviteiten buiten de daarvoor bestemde pistes of plaatsen, bobslee, skischansspringen, ijshockey, skeleton, speleologie, jacht op wilde dieren, gevechtssporten, valschermspringen, deltaplaning, elastiekspringen, onderwaterduiken met autonoom ademhalingstoestel en wildwaterrafting.

 4. BEPALING VAN DE VERGOEDING
  De terugbetaling zal nooit de verzekerde bedragen overschrijden. Vrijstelling: € 125 per schadegeval en per verzekerde, zowel voor wat betreft de waarborg lichamelijke letsels als voor de materiële schade.

 5. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
  De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
  • de maatschappij te verwittigen ten laatste binnen de 48 uur na de terugkeer in België;
  • alle nodige maatregelen te treffen teneinde schadegevallen te vermijden of de gevolgen ervan te beperken;
  • aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, documenten en bewijsstukken te verstrekken die zij nodig zou achten;
  • aan de maatschappij de eventuele andere verzekeringen op te geven die dezelfde risico's dragen als het onderhavige contract.
  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

Bagage en reisdocumenten

 1. WAARBORG
  De maatschappij verzekert de voorwerpen, eigendom van de verzekerde, tijdens zijn verblijf binnen de Europese Gemeenschap en Zwitserland, met uitsluiting van het land van herkomst, tegen:
  • gedeeltelijke of volledige beschadiging, diefstal of niet-aflevering van bagage die toevertrouwd wordt aan een transportonderneming;
  • gedeeltelijke of volledige beschadiging of diefstal met gekenmerkte inbraak van bagage die zich in de tijdelijke verblijfplaats bevindt;
  • gedeeltelijke of volledige beschadiging of diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon van bagage onder toezicht van de verzekerde of op het lichaam gedragen voorwerpen.
  Tijdens een éénmalig bezoek aan het land van herkomst (op voorwaarde dat de verzekering werd onderschreven voor minimum 6 maanden) is de bagage enkel en alleen gedurende de heen- en terugvlucht verzekerd tegen gedeeltelijke of volledige beschadiging, diefstal of niet-aflevering door de luchtvaartmaatschappij tot maximum € 625.

 2. BEPALING VAN DE VERGOEDING
  De maatschappij betaalt binnen de grenzen van het verzekerd bedrag een vergoeding berekend op de aankoopprijs van de beschadigde, gestolen of niet-afgeleverde bagage, onder afhouding van de minderwaarde ten gevolge van ouderdom of slijtage. Tijdens het eerste jaar volgend op de aankoop, zal de vergoeding maximum 75 % van de aankoopprijs bedragen. Vanaf het tweede jaar volgend op de aankoop, zal de waarde met 10 % per jaar worden verminderd.
  Bij gedeeltelijke beschadiging worden alleen de herstellingskosten vergoed tot maximum het bedrag bepaald in de vorige paragraaf, met uitsluiting van de transport- en expertisekosten.
  Elk voorwerp afzonderlijk, met alle mogelijke toebehoren, is verzekerd tot maximum 25 % van het verzekerd kapitaal per persoon.
  Het sportmateriaal en de sportuitrusting zijn in hun totaliteit verzekerd voor maximum 30 % van het verzekerd kapitaal per persoon.
  De waardevolle voorwerpen zoals juwelen, edelstenen, uurwerken, bontmantels, lederen kledingstukken, verrekijkers, fototoestellen, video-camera's, alle andere toestellen voor het opnemen en weergeven van klank en beeld, enz., zijn in hun totaliteit verzekerd voor maximum 50 % van het verzekerd kapitaal per persoon. Vrijstelling: € 50 per schadegeval en per verzekerde.
  Bij diefstal of verlies van identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.) en vervoerbewijzen vergoedt de maatschappij de administratieve kosten voor de vervanging tot maximum € 125.

 3. UITSLUITINGEN
  De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
  • voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
  • met betrekking tot volgende voorwerpen:
   • protheses en medische toestellen;
   • brillen, zonnebrillen en contactlenzen;
   • kampeertenten en kampeerbenodigdheden;
   • transportmiddelen (met inbegrip van auto's, motorhomes, aanhangwagens, caravans, motorfietsen, fietsen, kinderwagens, rolstoelen, enz., alsmede alle mogelijke toebehoren en onderdelen);
   • muziekinstrumenten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, tapijten, meubels, verzamelingen;
   • breekbare voorwerpen in glas, porselein, marmer, enz.;
   • hard- en software, GSM'S;
   • schoonheidsprodukten, toiletartikelen;
   • materiaal voor professionele doeleinden, handelswaar, demonstratiematerialen;
   • munten, bankbiljetten, cheques, credit cards, waardepapieren, foto's, postzegels, sleutels;
  • veroorzaakt door volgende omstandigheden:
   • verlies en schade die het gevolg zijn van normale slijtage, ouderdom, fout eigen aan het voorwerp, weersomstandigheden, vernielingen aangebracht door motten of ongedierte of door een methode voor het reinigen, herstellen of restaureren, door de slechte manipulatie van het voorwerp door de verzekerde of een andere persoon, elektrische, elektronische of mechanische storingen;
   • de schade berokkend ten gevolge van confiscatie, beslag of vernietiging op bevel van een administratieve overheid;
   • het uitlopen van recipiënten die bij de bagage horen;
   • diefstal van bagage achtergelaten in de koffer van een zelfs door een alarm beveiligd voertuig gedurende de dag (tussen 07u00 en 22u00), behalve ingeval van inbraak met duidelijk zichtbare inbraaksporen of ingeval van volledige diefstal of brand van het voertuig. De diefstal van waardevolle voorwerpen blijft echter ten allen tijde uitgesloten;
   • diefstal van bagage die in een voertuig wordt achtergelaten gedurende de nacht (tussen 22u00 en 07u00);
   • de schade aan sportmateriaal en sportuitrusting tijdens de sportbeoefening;
   • diefstal van ski's of snowboard;
   • diefstal van bagage achtergelaten in een kampeertent;
   • krassen en deuken aan koffers, reiszakken en verpakkingen tijdens het transport;
   • speciale en waardevolle voorwerpen toevertrouwd aan een transportonderneming;
   • het vergeten en verliezen van bagage alsook de beschadiging of diefstal van onbewaakt achtergelaten bagage.

 4. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
  De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
  • alle nodige maatregelen te nemen tegen beschadiging of diefstal van de bagage;
  • waardevolle voorwerpen in een safe of brandkast te bewaren indien ze niet op het lichaam gedragen worden;
  • bij een schadegeval:
   • ingeval van gedeeltelijke of volledige beschadiging: onmiddellijk de bevoegde instantie of de verantwoordelijke een geschreven verslag te laten opmaken;
   • ingeval van diefstal: onmiddellijk proces-verbaal te laten opstellen door de plaatselijke gerechtelijke overheid waar de diefstal zich voordeed en de inbraaksporen of de sporen van fysiek geweld te laten vaststellen;
   • ingeval van gedeeltelijke of volledige beschadiging, diefstal of niet-aflevering of laattijdige aflevering door een transportonderneming: onmiddellijk de vervoerder aansprakelijk te stellen en een tegensprekelijke vaststelling te laten opmaken;
  • de maatschappij te verwittigen binnen de 48 uur na de terugkeer in België;
  • aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, originele documenten en bewijsstukken (aankoopfacturen, betalingsbewijzen, garantiebewijzen, ...) te verstrekken die zij nodig zou achten;
  • op vraag van de maatschappij dient de verzekerde op eigen kosten het beschadigde voorwerp over te maken aan de maatschappij.
  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

Compensatiereis

 1. DEFINITIES
  • Verzekerd bedrag: de totale reissom vermeld op het reiscontract met uitzondering van de verzekeringspremies en alle administratieve kosten (bijvoorbeeld dossier- en verzendingskosten). De ter plaatse geboekte arrangementen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 2. WAARBORG
  Bij een contractueel voorziene repatriëring of voortijdige terugkeer van de verzekerde georganiseerd door de maatschappij of een andere bijstandsverzekeraar, biedt de maatschappij een compensatiereis aan onder de vorm van een waardebon geldig voor 1 jaar bij dezelfde (reis)bemiddelaar waar het verzekeringscontract werd afgesloten. Het bedrag van de waardebon wordt berekend op basis van het verzekerde bedrag onder de vorm van een prorata vergoeding van de niet-genoten nachten, te rekenen vanaf de dag van de repatriëring. In geval van een « flight only », is de compensatiereis steeds gelijk aan de helft (1/2) van de prijs van het ticket behalve indien de maatschappij zowel de heen- als de terugreis regelt en betaalt in het kader van de waarborg « bijstand personen ». Deze compensatiereis wordt tevens aangeboden aan de medeverzekerde reisgezellen, die ten gevolge van dit voorval eveneens gerepatrieerd werden.
 3. UITSLUITINGEN
  De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten:
  • de repatriëring bij immobilisatie van het voertuig indien de verwachte duur van de herstelling minder dan 3 dagen bedraagt;v
  • de reizen in het kader van de professionele activiteiten van de verzekerde.

Fly on time

 1. WAARBORG
  De verzekering heeft als waarborg een vergoeding bij laattijdige aankomst van de internationale vlucht op de eindbestemming, vermeld op het ticket, dit zowel voor de heen- als voor de terugreis. Bij een vertraging van de vlucht ten gevolge van een staking, worden de uurschalen verdubbeld.

 2. UITSLUITINGEN
  De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
  • voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
  • veroorzaakt door vertragingen bij tussenstops en/of transits als deze geen invloed hebben op het aankomstuur op de eindbestemming;
  • te wijten aan geannuleerde vluchten door de luchtvaartmaatschappij;
  • in het kader van professionele verplaatsingen naar het buitenland;
  • ingevolge uurwijzigingen tot 24 uur voor het vertrek.

 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
  De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
  • onmiddellijk de vervoerder aansprakelijk te stellen en een tegensprekelijke vaststelling te laten opmaken met vermelding van de duurtijd van de vertraging;
  • de maatschappij te verwittigen binnen de 48 uur na de terugkeer in België en volgende documenten aan te leveren:
   • het bovenvermeld attest;
   • het ticket en de boarding pass.
  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

Terrorisme

 1. DEFINITIE
  Onder terrorisme moet worden verstaan:
  • een aanslag op de luchthaven van waaruit de terugvlucht vertrekt;
  • een aanslag in het land van waaruit de terugvlucht vertrekt waardoor het luchtruim van het land van vertrek wordt gesloten zodat geen vluchten kunnen plaatsgrijpen;
  • een aanslag in het land van de bestemming van de terugvlucht - dwz het land van vertrek - waardoor de luchthavens in dit land door de autoriteiten gesloten worden of wanneer het luchtruim boven het land van bestemming gesloten is.
  Worden niet als een daad van terrorisme aanzien en geven dus geen aanleiding tot tussenkomst door de maatschappij, elke daad van:
  • opstand
  • staking
  • oproer
  • revolutie
  • oorlog

 2. WAARBORG
  De waarborg behelst het tijdverlies met uitsluiting van elke daaruit voortvloeiende schade, bij vooraf vastgelegde en geplande terugreis met een vliegtuig ingevolge een daad van internationaal erkend terrorisme. De waarborg is alleen geldig voor wie met een regelmatige lijnvlucht en/of met een door een touroperator gecharterde vlucht reist tijdens een reis naar het buitenland. Er is geen dekking wanneer de HEENREIS (= VERTREK) niet kan doorgaan.

 3. AANVANG - MINIMUMDUUR VAN DE BLOKKERING
  De verzekering treedt in werking vanaf het ogenblik dat de verzekerde wegens een daad van internationaal erkend terrorisme of de rechtstreekse gevolgen ervan, zijn vooraf vastgelegde en geplande terugreis niet kan aanvatten op de vooraf voorziene datum. De minimumduur van de blokkering of vertraging ingevolge een verzekerde oorzaak is 48 uur. Indien de verzekerde binnen de 48 uur na de officiële bekendmaking van de blokkering van de vlucht wegens een verzekerde oorzaak zijn terugreis kan aanvatten, zal er geen tussenkomst zijn vanwege de maatschappij. De maatschappij zal tussenkomen vanaf het uur dat het officieel bericht verspreid wordt door de bevoegde autoriteiten meldend dat de daad als dusdanig als een daad van internationaal terrorisme is erkend en de blokkering of vertraging van de vlucht de termijn van 48 uur overschrijdt. De vergoeding zal alsdan vanaf de 1e dag worden uitgekeerd.

 4. BEPALING VAN DE VERGOEDING
  De maatschappij zal in voorkomend geval - wanneer de vooraf vastgelegde en geplande terugreis niet kan worden aangevat op de vooraf voorziene datum - de verzekerde een forfaitaire vergoeding van € 125 per volledige dag betalen tot de dag dat de terugvlucht wordt georganiseerd door de luchtvaartmaatschappij bij wie de oorspronkelijke terugvlucht was geboekt of door een andere instantie met een maximum van 10 dagen.
  De verzekerde kan een aanbod van een terugvlucht niet weigeren, ook niet indien aan de verzekerde een ticket zou worden aangeboden in een lagere klasse dan deze die hij initieel had geboekt of indien een ander dan het geplande traject wordt gevolgd, voor zover de eindbestemming - vooraf vastgelegd en gepland - wordt bereikt.

Bijstand voertuig

Deze waarborg wordt enkel toegestaan in aanvulling op de waarborg« bijstand personen »!
 1. DEFINITIE
  • Verzekerde inzittenden: de verzekerde personen die meerijden in het verzekerd voertuig en eveneens de waarborg « bijstand personen » bij de maatschappij hebben onderschreven;
  • Verzekerd voertuig:
   • de in België ingeschreven wagen, waarvan het maximum toegelaten gewicht niet meer dan 3.500 kg bedraagt en maximaal 8 jaar oud;
   • de aanhangwagen of de caravan onder de voorwaarden dat hij geladen niet meer dan 3.500 kg weegt en dat hij bij de verplaatsing wordt getrokken door het verzekerde voertuig;
   • de in België ingeschreven moto met een cilinderinhoud van meer dan 125 cm3.

 2. PECHVERHELPING - SLEEPDIENST
  Indien het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is op de weg ten gevolge van een ongeval of een mechanisch defect, regelt en betaalt de maatschappij de komst van een pechverhelper en eventueel van een vervoerder voor het slepen van het verzekerde voertuig naar de dichtstbijzijnde garage.

 3. OPSTUREN VAN WISSELSTUKKEN
  Wanneer men onmogelijk de wisselstukken noodzakelijk voor de goede werking van het verzekerde voertuig in het vreemde land kan vinden, regelt en betaalt de maatschappij de verzending van de genoemde stukken langs de kortste weg onder voorbehoud van plaatselijke en internationale wetgevingen. De verzendingskosten worden door de maatschappij gedragen met uitsluiting van de verzending van een motor en de prijs van de stukken zijn voor rekening van de verzekerde.
  De maatschappij wordt van haar verplichting vrijgesteld in geval van overmacht zoals:
  • het stopzetten van de fabricage door de constructeur;
  • de niet-beschikbaarheid van de stukken bij de groothandelaar of concessiehouder van het merk;
  • staking of algemene ontregeling van de communicatiemiddelen.

 4. BEWAARKOSTEN
  De maatschappij draagt de bewaarkosten van het voertuig vanaf de dag van het verzoek om repatriëring tot de dag waarop het voertuig door de transportfirma, in opdracht van de maatschappij, wordt opgehaald.

 5. ERELONEN VAN EXPERT, GERECHTSDEURWAARDER EN ADVOCAAT
  De maatschappij vergoedt tot maximum € 500 de erelonen van een expert, gerechtsdeurwaarder en advocaat ter vrijwaring van de belangen van de verzekerde bij:
  • materiële schade aan het voertuig door een verkeersongeval of brand;
  • de vaststelling van foutieve herstellingen uitgevoerd in het buitenland.

 6. VERBLIJF EN VERVOER VAN DE VERZEKERDEN IN AFWACHTING VAN DE HERSTELLINGEN
  Indien het voertuig ter plaatse wordt hersteld, regelt en betaalt de maatschappij:
  • ofwel de hotelkosten tot € 75 per persoon en per nacht tot maximum € 150 per persoon;
  • ofwel de vervoerkosten (taxi of huurwagen) voor de voortzetting van de reis tot op de plaats van bestemming en de terugreis naar de garage waar het voertuig voor herstelling werd achtergelaten tot maximum het bedrag verschuldigd conform de vorige paragraaf.

 7. IMMOBILISATIE VAN MEER DAN 3 DAGEN TEN GEVOLGE VAN MECHANISCH DEFECT, ONGEVAL OF DIEFSTAL
  Indien de verwachte duur van de herstelling meer dan 3 dagen bedraagt, regelt en betaalt de maatschappij voor het verzekerde voertuig:
  • de repatriëring van het verzekerde voertuig naar de garage het dichtst gelegen bij de woonplaats van de verzekerde op voorwaarde dat de kostprijs van deze repatriëring niet meer bedraagt dan de verkoopwaarde van het verzekerde voertuig op basis van de EUROTAX-tarieven;
  • indien de verzekerde beslist het voertuig ter plaatse te laten herstellen zonder op het einde van de herstelling te wachten of bij een dringende terugkeer wegens een natuurramp, stelt de maatschappij de verzekerde een treinticket 1e klasse of een lijnvliegtuigticket (economy class) ter beschikking om het voertuig nadien te gaan ophalen;
  • indien de verzekerde beslist het voertuig ter plaatse achter te laten, zorgt de maatschappij voor de formaliteiten bij de legale achterlating ervan.
  Indien de verwachte duur van de herstelling meer dan 3 dagen bedraagt, regelt en betaalt de maatschappij voor de verzekerde inzittenden:
  • ofwel de directe terugkeer naar België per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse;
  • ofwel de voortzetting van de reis per taxi of huurwagen tot maximum € 250 voor alle verzekerde personen samen tot op de plaats van bestemming en nadien de terugkeer naar België per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse;
  • voor de terugkeer naar België kan de maatschappij opteren voor een huurwagen gedurende maximum 48 uur met als maximum de kosten bij terugkeer per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse.

 8. DIEFSTAL VAN HET VERZEKERD VOERTUIG
  Indien het verzekerde voertuig niet rijklaar wordt teruggevonden na de terugkeer van de verzekerde naar zijn woonplaats, regelt en betaalt de maatschappij de repatriëring van het voertuig op voorwaarde dat de kostprijs van deze repatriëring niet meer bedraagt dan de verkoopwaarde van het verzekerde voertuig op basis van de EUROTAX-tarieven.
  Indien het verzekerde voertuig rijklaar wordt teruggevonden na de terugkeer van de verzekerde naar zijn woonplaats, dan stelt de maatschappij de verzekerde een treinticket 1e klasse of een lijnvliegtuigticket (economy class) ter beschikking om het voertuig te gaan ophalen.

 9. VERVANGINGSCHAUFFEUR
  Indien de verzekerde ten gevolge van ziekte of ongeval niet meer in staat is zijn voertuig te besturen, en geen enkele inzittende het stuur kan overnemen, regelt en betaalt de maatschappij het salaris en de reiskosten van een vervangingschauffeur, die het voertuig langs de kortste weg terugbrengt. De andere kosten (brandstof, tol, enz.) blijven ten laste van de verzekerde. Het voertuig moet rijklaar zijn en aan de wettelijke voorschriften voldoen.

 10. VERVOER VAN BAGAGE
  De maatschappij regelt en betaalt het vervoer van bagage, indien deze het voertuig of de verzekerde niet kan vergezellen tijdens de repatriëring.

 11. TELECOMMUNICATIEKOSTEN
  Wanneer de verzekerde in het buitenland telecommunicatiekosten maakt, teneinde de maatschappij te contacteren, worden deze door de maatschappij ten laste genomen op voorwaarde dat de oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening. Hiervoor dienen de nodige, originele bewijsstukken te worden overgemaakt.

 12. UITSLUITINGEN
  De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
  • voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
  • verband houdende met gewone onderhoudskosten, kosten voor onderdelen en herstelling, brandstof- en tolkosten;
  • ingevolge brandstofpech;
  • toe te schrijven aan de slechte staat en gebrekkig onderhoud van het voertuig;
  • overkomen bij het deelnemen aan races, wedstrijden en snelheidsproeven;
  • voor prestaties die niet aan de maatschappij werden aangevraagd of die niet door haar zorgen of met haar toestemming zijn verstrekt.

Compensatie bij voortijdige terugkeer

 1. DEFINITIE
  • Verzekerd bedrag: de inschrijvings- en /of cursuskosten die werden betaald om deel te nemen aan een bepaald programma of lespakket.

 2. WAARBORG
  Indien de verzekerde moet worden gerepatrieerd ten gevolge van een ziekte of ongeval hem overkomen zoals beschreven in artikel 7 van de rubriek "Medische kosten & Bijstand", betaalt de maatschappij een pro rata vergoeding van de inschrijvings- en/of cursuskosten voor de niet-genoten maanden (= periode van 31 dagen) tot maximum het verzekerd bedrag.

Nummer alarmcentrale

In geval van dringende noodzaak, vorm het nummer: +32 2 286 31 47
(voorafgegaan door het internationaal kengetal, gewoonlijk 00)

HOE TIJD WINNEN?
Bereid een maximum aan gegegevens voor:

 • naam en voornaam
 • dossiernummer
 • bemiddelaar
 • begindatum contract
 • einddatum contract
 • het nummer waarop wij u ter plaatse kunnen bereiken
 • aard van de ziekte of de verwondingen